ข่าวประชาสัมพันธ์
นิสิตโปรดทราบ
การลงทะเบียนเรียนล่าช้า และเพิ่มถอนรายวิชา ภาคฤดูร้อน 2563  
นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนล่าช้า และเพิ่มถอนรายวิชาผ่านเว็บได้ จนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 หากมีปัญหาสามารถติดต่อได้ที่...
วิทยาเขต หน่วยงาน เบอร์ที่ติดต่อได้
บางเขนสำนักบริหารการศึกษา
 • 02-1180110 ต่อ 8035 - 43
 • Facebook: @kuregistrar
 • E-mail: registrar@ku.ac.th
 • กำแพงแสนกองบริหารการศึกษา
 • Website: https://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/v5/
 • Facebook: https://www.facebook.com/esdpsd
 • Line ID: https://line.me/R/ti/p/%40vvp8070s
 • บข. และ กพส. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ 02-5620951-3 กด 1 (Helpdesk)

  หมายเหตุ นิสิตสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ถึง วันที่ 28 พฤษภาคม 2563


  กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ลงทะเบียนเรียน และพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
  ประจำภาคฤดูร้อน 2563 หลักสูตรภาษาไทย
   
  นิสิตสามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ลงทะเบียนเรียน และพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ได้ที่ https://stdregis.ku.ac.th/

  นิสิตที่พิมพ์ใบแจ้งหนี้ และชำระเงินผ่านธนาคาร ก่อน 2 วันทำการ จะสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บได้ตามวัน-เวลาที่กำหนด

  ที่กำหนดการรายละเอียด
  1วันที่ 24 – 26 เม.ย. 2563,
  วันที 27 เม.ย.- 8 พ.ค.2563
  วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร
  กรณีนิสิตประสงค์ลงทะเบียนแต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ภายในกำหนด
  ให้ทำคำร้องขอผ่อนผันที่ลงนามเฉพาะนิสิต ส่งสำนักบริหารการศึกษาทาง E-mail : registrar@ku.ac.th
  ภายใน วันสุดท้ายของกำหนดการรับชำระ (วันที่ 26 เมษายน 2563 เวลา 23.59 น.)

  หมายเหตุ: สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ได้เพิ่มช่องทางการชำระเงินอีก 1 ช่องทางคือ
  การชำระเงินผ่าน
  Bank Mobile App โดย QR code นิสิตสามารถดำเนินการได้โดย

  Login เข้าระบบ ->คลิกเมนู รายงาน ->คลิก ใบแจ้งหนี้ [KU9] ->คลิก แสดง QR-Code
  2วันที่ 28 เม.ย. – 1 พ.ค. 2563วันลงทะเบียนเรียน
   
  3วันที่ 5 – 29 พ.ค. 2563วันลงทะเบียนเรียนล่าช้า
  สำหรับนิสิตที่ชำระเงินหรือส่งคำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาภายหลังวันที่กำหนดตามข้อ 1
  4ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. 2563พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน KU2
  (สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนภายในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษา)
  5ตั้งแต่วันที่ 3 มิ.ย. 2563พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน KU2
  (สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนล่าช้า)

 • Login เข้าระบบ ->คลิกเมนู รายงาน ->คลิก ใบแจ้งหนี้ [KU9] ->คลิก แสดงใบแจ้งหนี้

 • นิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา สามารถพิมพ์ใบแจ้งหนี้ [KU9] ภาคต้น 2563 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 พ.ค. 63


 • คำแนะนำสำหรับการพิมพ์แบบชำระเงินค่าลงทะเบียน (ใบแจ้งหนี้ [KU9])

 • แบบสอบถามนิสิตเกี่ยวกับการเรียนการสอน และการสอนออนไลน์ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  
  ตามที่สำนักบริหารการศึกษา ได้รับมอบหมายให้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นและสภาพปัญหา อุปสรรครวมถึงผลกระทบที่นิสิตได้รับจากการระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยได้ประสานงานกับคณะและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์และจัดทำแบบสอบถามเพื่อใช้ในภาพรวมทุกระดับปริญญา

  จึงขอความร่วมมือนิสิตแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ต่อการเรียนการสอน การสอบ และสวัสดิภาพของนิสิต
  ตาม url: https://forms.gle/ZQNR7hA3emt23mEq7/


  การพ้นสภาพของนิสิต  
  นิสิตที่พ้นสภาพการเป็นนิสิต เนื่องจากการถูกคัดชื่อออก/ลาออก/จบการศึกษา/อื่น ๆ จะไม่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศใด ๆ ได้

  สำหรับนิสิตที่ถูกคัดชื่อออก หากต้องการคืนสภาพการเป็นนิสิต ต้องดำเนินการดังนี้
  1. ติดต่อหน่วยงานเพื่อขอคืนสภาพการเป็นนิสิต
   ระดับการศึกษา วิทยาเขต หน่วยงาน
   นิสิตระดับปริญญาตรี บางเขน สำนักบริหารการศึกษา
   กำแพงแสน กองบริหารการศึกษา กพส.
   นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา บางเขน-กำแพงแสน บัณฑิตวิทยาลัย

  2. หากนิสิตพ้นสภาพ ไม่เกิน 6 เดือน
   เมื่อหน่วยงานปรับสถานภาพนิสิตเป็นปัจจุบันแล้ว นิสิตจะสามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้ตามปกติ
  3. หากนิสิตพ้นสภาพ เกิน 6 เดือน
   เมื่อหน่วยงานปรับสถานภาพนิสิตเป็นปัจจุบันแล้ว นิสิตยังไม่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้ตามปกติ จนกว่าจะดำเนิน 'Activate' รหัสบัญชี ครบทุกขั้นตอน

   การ Activate รหัสบัญชี
  1. https://accounts.ku.ac.th
  2. เลือกเมนูการยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล

   การเตรียมข้อมูล เพื่อดำเนินการ Activate
  1. รหัสบัตรประชาชน
  2. นามสกุลภาษาอังกฤษ สะกดให้ตรงกับในฐานข้อมูลที่เคยกรอกไว้ ถ้าไม่ตรงจะไม่พบข้อมูล
  3. รหัสนิสิต ไม่ต้องมี b หรือ g นำหน้า
  4. เลือก Type ให้ถูกต้อง นิสิตปัจจุบัน เป็น Student , นิสิตจบการศึกษาเป็น Alumni และให้เข้าไป Activate เพื่อใช้งาน gmail โดยจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน ใส่ค่า mail สำหรับการกู้คืน และตั้งคำถามคำตอบกันลืมให้เรียบร้อย


  แจ้งเตือนผู้กระทำความผิด พรบ.คอมพิวเตอร์  
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา ๑๐ กำหนดว่าผู้ใดกระทําด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทํางานตามปกติได้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ


 • ขั้นตอนปฏิบัติ เมื่อนิสิตลืมรหัสผ่าน ...คลิกที่นี่.... 
 • คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนเรียน ...คลิกที่นี่....
 • แนะนำการใช้งานระบบฯ ได้ ...ที่นี่...
 • ขอความร่วมมือ...ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ในการใช้ระบบฯ ...คลิกที่นี่....
 • บุคลากรโปรดทราบ
  การใช้งานระบบสารสนเทศนิสิต
 • บุคลากรที่ประสงค์จะเข้าใช้งานระบบสารสนเทศนิสิต โปรดคลิก...ที่นี่...
 • ปฏิทินการศึกษา
  ภาคฤดูร้อน 2563 <<โปรดคลิก>>


   เวลาประมวลผล 0.270833015441895 วินาที [ .20 ]

   
   
  อา พฤ
    1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30            เวอร์ชัน 2.01.04 beta (16 กันยายน 2553) ออกแบบและพัฒนาโดย ฝ่ายสารสนเทศ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.