ku
logo
logo2

Login เข้าสู่ระบบ
รหัสบัญชี  
รหัสผ่าน  
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิต ก่อนการลงทะเบียน ประจำภาคต้น 2562 

เรียน อาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน

เพื่อให้ไปตามระเบียบข้อบังคับฯ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาดำเนินการ ดังนี้
 1. นิสิตที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 2.00 (รอพินิจ) ต้องเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำ ก่อนการลงทะเบียนฯ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถดำเนินการอนุญาตผ่านระบบฯ นี้ได้
  • นิสิตหลักสูตรไทย ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2562 – 19 กรกฏาคม 2562
  • นิสิตหลักสูตรนานาชาติ ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฏาคม 2562 – 16 สิงหาคม 2562
  เพื่อนิสิตจะได้พิมพ์ใบแจ้งหนี้ และลงทะเบียนเรียนได้ตามเวลาที่กำหนด

 2. หลังจากนิสิตลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว ขอให้อาจารย์ที่ปรึกษา ให้ความเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ ผลการลงทะเบียนเรียนของนิสิต ผ่านระบบฯ นี้ได้
  • นิสิตหลักสูตรไทย ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 กรกฏาคม 2562
  • นิสิตหลักสูตรนานาชาติ ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 สิงหาคม 2562
  เพื่อสำนักทะเบียนฯ จะได้ดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ติดต่อสอบถาม
สำนักทะเบียนและประมวลผลโทร: 02-1180110, 02-9428200 ต่อ 618035-42 และ 618058
Fax: 02-1180111

กองบริหารวิชาการและนิสิต(กพส.)โทร: 034-341545-7 สายใน 633260-3 ต่อ 101 และ 500
Fax: 034-351395

สำนักบริการคอมพิวเตอร์โทร: 02-5620951-5 ต่อ 622988, 622575 และ 622582
Fax: 02-5620950
-:-:-:- แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ -:-:-:-
ระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์
สารสนเทศนิสิตสำหรับเจ้าหน้าที่
ระบบเกรดออนไลน์
ระบบประเมินการเรียนการสอน

คู่มือการใช้งานระบบติดตามการลงทะเบียนนิสิต