ข่าวประชาสัมพันธ์
นิสิตโปรดทราบ
การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษา ภาคต้น 2567  
นิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษา ภาคต้น 2567 สามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตั้งแต่
 

นิสิตรหัส 67 (สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา) รอบสอง
 
วันที่ 7 - 16 มิ.ย. 2567

โดยนิสิตสามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

ช่องทาง วิธีการ การตรวจสอบผลการชำระเงิน
1. ชำระผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร
(มีค่าธรรมเนียม 10 บาท)
พิมพ์ใบแจ้งหนี้ (KU9) / Bill payment ตรวจผลในวันรุ่งขึ้น
2. ชำระผ่าน Mobile App ของธนาคารต่าง ๆ
(ไม่มีค่าธรรมเนียม)
QR code ตรวจผลได้ทันที

 • Login เข้าระบบ ->คลิกเมนู รายงาน ->คลิก ใบแจ้งหนี้ [KU9] ->คลิก แสดงใบแจ้งหนี้ หรือ แสดง QR code

 • นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาขาติ ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ที่ https://inter-regis.ku.ac.th/

 • คำแนะนำสำหรับการพิมพ์แบบชำระเงินค่าลงทะเบียน (ใบแจ้งหนี้ [KU9])

 • กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ลงทะเบียนเรียน และพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรภาษาไทย  

  นิสิตสามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ลงทะเบียนเรียน และพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กำหนดการมีดังนี้

  ที่กำหนดการภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2567ภาคต้น ปีการศึกษา 2567
  1 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร
  (นิสิตที่พิมพ์ใบแจ้งหนี้ และชำระเงินผ่านธนาคาร ก่อน 2 วันทำการ
  จะสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บได้ตามวัน-เวลาที่กำหนด)
  นิสิตทุกชั้นปี : วันที่ 9 - 11 เม.ย. 2567 นิสิตใหม่ : - นิสิตทุกชั้นปี : วันที่ 3 - 16 มิ.ย. 2567 นิสิตใหม่ : วันที่ 7 – 16 มิ.ย. 2567
  2 ลงทะเบียนเรียน
 • นิสิตรหัส 63 และน้อยกว่า
 • วันที่ 17 เม.ย. 2567 วันที่ 18 มิ.ย. 2567
 • นิสิตรหัส 64
 • วันที่ 18 เม.ย. 2567 วันที่ 18 มิ.ย. 2567
 • นิสิตรหัส 65
 • วันที่ 19 เม.ย. 2567 วันที่ 19 มิ.ย. 2567
 • นิสิตรหัส 66
 • วันที่ 20 เม.ย. 2567 วันที่ 20 มิ.ย. 2567
 • นิสิตรหัส 67
 • - วันที่ 21 มิ.ย. 2567
  3เปิดภาคการศึกษา และเริ่มคิดค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้า
   
  วันที่ 22 เม.ย. 2567 วันที่ 24 มิ.ย. 2567
  4ลงทะเบียนเรียนล่าช้า
   
  วันที่ 22 - 26 เม.ย. 2567 วันที่ 24 - 28 มิ.ย. 2567
  5พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน KU2
  (สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนภายในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษา)
  ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. 2567 ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค. 2567
  • นิสิตภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย ชำระเงิน และลงทะเบียนเรียนที่: https://stdregis.ku.ac.th/
  • นิสิตโครงการภาคพิเศษ หลักสูตรไทย ชำระเงิน และลงทะเบียนเรียนที่: https://sp-regis.ku.ac.th/


  แจ้งปัญหาการลงทะเบียนเรียน  
  นิสิตที่มีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน สามารถแจ้งปัญหาได้ที่...

  วิทยาเขต วัน เวลา หน่วยงาน เบอร์ที่ติดต่อได้
  บางเขน อังคาร-ศุกร์ 10:00 น. - 16:00 น. สำนักบริหารการศึกษา
 • 02-1180110 ต่อ 8035 - 43
 • Facebook: @kuregistrar
 • กำแพงแสน อังคาร-ศุกร์ 10:00 น. - 16:00 น. กองบริหารการศึกษา กพส.
 • Website: https://ead.kps.ku.ac.th/
 • Facebook: https://www.facebook.com/esdpsd
 • Line ID: https://line.me/R/ti/p/%40vvp8070s
 • บข. และ กพส. อังคาร-ศุกร์ 09:00 น. - 16:00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ 02-5620951-3
 • ปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ และ เครือข่าย (Helpdesk)กด 1 หรือ ต่อ 622541-3
 • ปัญหาด้านการลงทะเบียน (เฉพาะนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย) ต่อ 622988


 • การพ้นสภาพของนิสิต  
  นิสิตที่พ้นสภาพการเป็นนิสิต เนื่องจากการถูกคัดชื่อออก/ลาออก/จบการศึกษา/อื่น ๆ จะไม่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศใด ๆ ได้

  สำหรับนิสิตที่ถูกคัดชื่อออก หากต้องการคืนสภาพ ให้เขียนคำร้องผ่านการอนุมัติจากคณะที่นิสิตสังกัด แล้วยื่นให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังนี้
   ระดับการศึกษา วิทยาเขต หน่วยงาน
   นิสิตระดับปริญญาตรี บางเขน สำนักบริหารการศึกษา
   กำแพงแสน กองบริหารการศึกษา กพส.
   นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา บางเขน-กำแพงแสน บัณฑิตวิทยาลัย

   การ Activate รหัสบัญชี
  1. https://accounts.ku.ac.th
  2. เลือกเมนูการยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล

   การเตรียมข้อมูล เพื่อดำเนินการ Activate
  1. รหัสบัตรประชาชน
  2. นามสกุลภาษาอังกฤษ สะกดให้ตรงกับในฐานข้อมูลที่เคยกรอกไว้ ถ้าไม่ตรงจะไม่พบข้อมูล
  3. รหัสนิสิต ไม่ต้องมี b หรือ g นำหน้า
  4. เลือก Type ให้ถูกต้อง นิสิตปัจจุบัน เป็น Student , นิสิตจบการศึกษาเป็น Alumni และให้เข้าไป Activate เพื่อใช้งาน gmail โดยจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน ใส่ค่า mail สำหรับการกู้คืน และตั้งคำถามคำตอบกันลืมให้เรียบร้อย


  แจ้งเตือนผู้กระทำความผิด พรบ.คอมพิวเตอร์  
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา ๑๐ กำหนดว่าผู้ใดกระทําด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทํางานตามปกติได้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ


 • ขั้นตอนปฏิบัติ เมื่อนิสิตลืมรหัสผ่าน ...คลิกที่นี่.... 
 • คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนเรียน ...คลิกที่นี่....
 • แนะนำการใช้งานระบบฯ ได้ ...ที่นี่...
 • ขอความร่วมมือ...ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ในการใช้ระบบฯ ...คลิกที่นี่....
 • บุคลากรโปรดทราบ
  การใช้งานระบบสารสนเทศนิสิต
 • บุคลากรที่ประสงค์จะเข้าใช้งานระบบสารสนเทศนิสิต โปรดคลิก...ที่นี่...
 • ปฏิทินการศึกษา
  ระดับบัณฑิตศึกษา <<โปรดคลิก>>
  ระดับปริญญาตรี <<โปรดคลิก>>


   เวลาประมวลผล 0.000633001327515 วินาที [ .33 ]

   
   
  อา พฤ
    1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 31