ข่าวประชาสัมพันธ์
นิสิตโปรดทราบ

 วันที่ 14 ม.ค. 62 เวลา 10:00 น. เริ่มการลงทะเบียนล่าช้าและการเพิ่มถอนรายวิชาทุกชั้นปี
*****************************
นิสิตที่ทำรายการ เพิ่มถอนรายวิชาก่อน 10:00 น. ของวันที่ 14 ม.ค. 62 ระบบจะเคลียร์ออกอัตโนมัติไม่มีผลต่อการลงทะเบียน ทั้งนั้นขอให้นิสิตทุกคนดำเนินการหลังจาก 10:00 น. เป็นต้นไป เนื่องจากศร. 1 ยังไม่พร้อมในการจัดการเรียนการสอน จึงมีการเปลี่ยนแปลงห้องเรียน ขอให้นิสิตตรวจสอบห้องเรียนของท่านอีกครั้งในระบบ


กำหนดการลงทะเบียนเรียนล่าช้า และเพิ่ม-ถอนบางรายวิชา  
นิสิตทุกคน ลงทะเบียนล่าช้า เพิ่ม ถอน รายวิชา ภาคปลาย 2561 เริ่ม 10:00 น. วันจันทร์ ที่ 14 มกราคม 2562


การพิมพ์ใบแจ้งหนี้และการลงทะเบียน ของนิสิตระดับปริญญาตรี ปี 1 ภาคปลาย 2561  
นิสิตระดับปริญญาตรี ปี 1 ให้ดำเนินการต่าง ๆ ได้ที่เว็บ https://stdregis.ku.ac.th/ ดังนี้
ที่กิจกรรม
1พิมพ์แบบชำระเงินค่าลงทะเบียน (ใบแจ้งหนี้ [KU9]) เพื่อชำระเงินให้แล้วเสร็จ ก่อนวันลงทะเบียน 2 วันทำการ
2ลงทะเบียนเรียน วันพฤหัสบดีที่ 10 ม.ค. 2562 (ลงทะเบียนล่าช้าจะมีค่าปรับ)
3ลงทะเบียนเรียนล่าช้า/เปลี่ยนแปลงเพิ่ม -ถอนรายวิชา ได้ตั้งแต่วันที่ 14 -18 ม.ค. 2562 เริ่มคิดค่าปรับวันที่ 14 ม.ค.2562


การพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ภาคปลาย 2561  
นิสิตสามารถพิมพ์แบบชำระเงินค่าลงทะเบียน (ใบแจ้งหนี้[KU9]) สำหรับภาคปลาย 2561 ได้ตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. 61 - 13 ม.ค.62 นิสิตที่พิมพ์ใบแจ้งหนี้ และชำระเงินผ่านธนาคาร ก่อน 2 วันทำการ จะสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บได้ตามวัน-เวลาที่กำหนด
Login เข้าระบบ ->คลิกเมนู รายงาน ->คลิก ใบแจ้งหนี้ [KU9] ->คลิก แสดงใบแจ้งหนี้


 • คำแนะนำสำหรับการพิมพ์แบบชำระเงินค่าลงทะเบียน (ใบแจ้งหนี้ [KU9])

 • กำหนดการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  
  สำนักทะเบียนและประมวลผล ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้
  ภาคการศึกษา ดำเนินการภายในวันที่
  ภาคฤดูร้อน พ.ศ.2561 และภาคต้น ปีการศึกษา 2561 4 ตุลาคม 2561
  ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 14 มีนาคม 2562


  การพ้นสภาพของนิสิต  
  นิสิตที่พ้นสภาพการเป็นนิสิต เนื่องจากการถูกคัดชื่อออก จะไม่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศใด ๆ ได้ หากต้องการคืนสภาพการเป็นนิสิต ต้องดำเนินการดังนี้
  1. ติดต่อหน่วยงานเพื่อขอคืนสภาพการเป็นนิสิต
   ระดับการศึกษา วิทยาเขต หน่วยงาน
   นิสิตระดับปริญญาตรี บางเขน สำนักทะเบียนและประมวลผล
   กำแพงแสน กองบริหารวิชาการและนิสิต กพส.
   นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา บางเขน-กำแพงแสน บัณฑิตวิทยาลัย

  2. หากนิสิตพ้นสภาพ ไม่เกิน 6 เดือน
   เมื่อหน่วยงานปรับสถานภาพนิสิตเป็นปัจจุบันแล้ว นิสิตจะสามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้ตามปกติ
  3. หากนิสิตพ้นสภาพ เกิน 6 เดือน
   เมื่อหน่วยงานปรับสถานภาพนิสิตเป็นปัจจุบันแล้ว นิสิตยังไม่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้ตามปกติ จนกว่าจะดำเนิน 'Activate' รหัสบัญชี ครบทุกขั้นตอน

   การ Activate รหัสบัญชี
  1. https://accounts.ku.ac.th
  2. เลือกเมนูการยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล

   การเตรียมข้อมูล เพื่อดำเนินการ Activate
  1. รหัสบัตรประชาชน
  2. นามสกุลภาษาอังกฤษ สะกดให้ตรงกับในฐานข้อมูลที่เคยกรอกไว้ ถ้าไม่ตรงจะไม่พบข้อมูล
  3. รหัสนิสิต ไม่ต้องมี b หรือ g นำหน้า
  4. เลือก Type ให้ถูกต้อง นิสิตปัจจุบัน เป็น Student , นิสิตจบการศึกษาเป็น Alumni และให้เข้าไป Activate เพื่อใช้งาน gmail โดยจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน ใส่ค่า mail สำหรับการกู้คืน และตั้งคำถามคำตอบกันลืมให้เรียบร้อย


  แจ้งเตือนผู้กระทำความผิด พรบ.คอมพิวเตอร์  
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา ๑๐ กำหนดว่าผู้ใดกระทําด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทํางานตามปกติได้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ


 • ขั้นตอนปฏิบัติ เมื่อนิสิตลืมรหัสผ่าน ...คลิกที่นี่.... 
 • คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนเรียน ...คลิกที่นี่....
 • แนะนำการใช้งานระบบฯ ได้ ...ที่นี่...
 • ขอความร่วมมือ...ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ในการใช้ระบบฯ ...คลิกที่นี่....
 • บุคลากรโปรดทราบ
  การใช้งานระบบสารสนเทศนิสิต
 • บุคลากรที่ประสงค์จะเข้าใช้งานระบบสารสนเทศนิสิต โปรดคลิก...ที่นี่...
 • ปฏิทินการศึกษา
  ภาคฤดูร้อน 2561 <<โปรดคลิก>>


   เวลาประมวลผล 0.004232168197632 วินาที [ .60 ]

   
   
  อา พฤ
            1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30    เวอร์ชัน 2.01.04 beta (16 กันยายน 2553) ออกแบบและพัฒนาโดย ฝ่ายสารสนเทศ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.