ข่าวประชาสัมพันธ์
นิสิตโปรดทราบ
แจ้งปัญหาการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น 2565  
นิสิตที่มีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 21 - 24 มิถุนายน 2565 สามารถแจ้งปัญหาได้ที่...

วิทยาเขต วัน เวลา หน่วยงาน เบอร์ที่ติดต่อได้
บางเขน อังคาร-ศุกร์ 10:00 น. - 16:00 น. สำนักบริหารการศึกษา
 • 02-1180110 ต่อ 8035 - 43
 • Facebook: @kuregistrar
 • กำแพงแสน อังคาร-ศุกร์ 10:00 น. - 16:00 น. กองบริหารการศึกษา กพส.
 • Website: https://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/v5/
 • Facebook: https://www.facebook.com/esdpsd
 • Line ID: https://line.me/R/ti/p/%40vvp8070s
 • บข. และ กพส. อังคาร-ศุกร์ 09:00 น. - 16:00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ 02-5620951-3
 • ปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ และ เครือข่าย (Helpdesk)กด 1 หรือ ต่อ 622541-3
 • ปัญหาด้านการลงทะเบียน (เฉพาะนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย) ต่อ 622988


 • กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ลงทะเบียนเรียน และพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น 2565 หลักสูตรภาษาไทย  

  นิสิตสามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ลงทะเบียนเรียน และพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กำหนดการมีดังนี้

  ที่กำหนดการวันที่
  1ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร
  (นิสิตที่พิมพ์ใบแจ้งหนี้ และชำระเงินผ่านธนาคาร ก่อน 2 วันทำการ จะสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บได้ตามวัน-เวลาที่กำหนด)
 • นิสิตใหม่ ปี 1 (รอบสอง): วันที่ 7 - 20 มิ.ย. 2565
 • นิสิตปี 2 ขึ้นไป : วันที่ 6 - 19 มิ.ย.2565 , วันที่ 20 มิ.ย.- 1 กค.2565
 • 2ลงทะเบียนเรียน
   
  วันที่ 21 – 24 มิ.ย. 2565
  3เปิดภาคการศึกษา และเริ่มคิดค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้า
   
  วันที่ 27 มิ.ย. 2565
  4ลงทะเบียนเรียนล่าช้า
   
  วันที่ 27 มิ.ย.– 1 ก.ค. 2565
  5พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน KU2
  (สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนภายในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษา)
  ตั้งแต่วันที่ 6 ก.ค. 2565

  • นิสิตภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย ชำระเงิน และลงทะเบียนเรียนที่: https://stdregis.ku.ac.th/
  • นิสิตโครงการภาคพิเศษ หลักสูตรไทย ชำระเงิน และลงทะเบียนเรียนที่: https://sp-regis.ku.ac.th/


 • Login เข้าระบบ ->คลิกเมนู รายงาน ->คลิก ใบแจ้งหนี้ [KU9] ->คลิก แสดงใบแจ้งหนี้ หรือ แสดง QR code

 • คำแนะนำสำหรับการพิมพ์แบบชำระเงินค่าลงทะเบียน (ใบแจ้งหนี้ [KU9])


 • กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และลงทะเบียนเรียน สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
  ประจำภาคฤดูร้อน 2565 หลักสูตรภาษาไทย และ หลักสูตรนานาชาติ
   

  นิสิตสามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ลงทะเบียนเรียน และพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กำหนดการมีดังนี้

  ที่กำหนดการวันที่หมายเหตุ
  1 การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร
  (นิสิตที่พิมพ์ใบแจ้งหนี้ และชำระเงินผ่านธนาคาร ก่อน 2 วันทำการ
  จะสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บได้ตามวัน-เวลาที่กำหนด)
   
  27 พ.ค. - 3 มิ.ย.2565
 • ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย
 • https://stdregis.ku.ac.th/

 • ภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ
 • https://inter-regis.ku.ac.th/

 • โครงการภาคพิเศษ
 • https://sp-regis.ku.ac.th/
  2การลงทะเบียนเรียน
   
  31 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2565
  3การพิมพ์ใบเสร็จ
   
  8 มิ.ย. 2565 เป็นต้นไป
  4การลงทะเบียนเรียนล่าช้า/เปลี่ยนแปลงรายวิชา/ถอนบางรายวิชา
   
  6 มิ.ย. - 5 ก.ค. 2565
 • นิสิตภาคปกติ :
  *ระบบรับเอกสาร*
 • นิสิตภาคพิเศษ:
  ติดต่อโครงการฯ

 • ระบบรับเอกสารการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนล่าช้า พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 6 มิ.ย. – 5 ก.ค.65
  วัน เดือน ปีขั้นตอนช่องทาง
  ลงทะเบียนเรียนล่าช้า / เปลี่ยนแปลงเพิ่ม-ถอน
  6 – 17 มิ.ย.65 • นิสิตที่ชำระเงินภายในวันที่ 3 มิ.ย.65 ยื่นเอกสาร KU1 หรือ เอกสาร KU3 (บางเขน) https://registrar.ku.ac.th/request

  (กำแพงแสน) e-mail: reg_kps@ku.th

  • นิสิตที่ยังไม่ชำระเงินต้องยื่นคำร้อง บว.01 เพื่อขอผ่อนผันฯ แนบเอกสาร KU1 (บางเขน/กำแพงแสน) https://www.grad.ku.ac.th/graduateonlineservice2/

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม https://www.grad.ku.ac.th/document-download/

  หมายเหตุ : เริ่มคิดค่าปรับลงทะเบียนเรียนวันละ 50 บาทแต่ไม่เกิน 1,000 บาท
  18 มิ.ย. – 24 มิ.ย.65 • นิสิตยื่นคำร้อง บว.01 ลงทะเบียนเรียนล่าช้า แนบเอกสาร KU1

  • นิสิตขอเพิ่มรายวิชาล่าช้ายื่นคำร้อง บว.01 แนบเอกสาร KU3 (คิดค่าปรับการเพิ่มรายวิชาละ 50 บาท

  (บางเขน/กำแพงแสน) https://www.grad.ku.ac.th/graduateonlineservice2/

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม https://www.grad.ku.ac.th/document-download/

  หมายเหตุ : คำร้อง บว.01 ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
  18 มิ.ย. – 5 ก.ค.65 • นิสิตยื่น KU3 ถอนบางรายวิชา (บางเขน) https://registrar.ku.ac.th/request

  (กำแพงแสน) e-mail: reg_kps@ku.th  การพ้นสภาพของนิสิต  
  นิสิตที่พ้นสภาพการเป็นนิสิต เนื่องจากการถูกคัดชื่อออก/ลาออก/จบการศึกษา/อื่น ๆ จะไม่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศใด ๆ ได้

  สำหรับนิสิตที่ถูกคัดชื่อออก หากต้องการคืนสภาพ ให้เขียนคำร้องผ่านการอนุมัติจากคณะที่นิสิตสังกัด แล้วยื่นให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังนี้
   ระดับการศึกษา วิทยาเขต หน่วยงาน
   นิสิตระดับปริญญาตรี บางเขน สำนักบริหารการศึกษา
   กำแพงแสน กองบริหารการศึกษา กพส.
   นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา บางเขน-กำแพงแสน บัณฑิตวิทยาลัย

   การ Activate รหัสบัญชี
  1. https://accounts.ku.ac.th
  2. เลือกเมนูการยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล

   การเตรียมข้อมูล เพื่อดำเนินการ Activate
  1. รหัสบัตรประชาชน
  2. นามสกุลภาษาอังกฤษ สะกดให้ตรงกับในฐานข้อมูลที่เคยกรอกไว้ ถ้าไม่ตรงจะไม่พบข้อมูล
  3. รหัสนิสิต ไม่ต้องมี b หรือ g นำหน้า
  4. เลือก Type ให้ถูกต้อง นิสิตปัจจุบัน เป็น Student , นิสิตจบการศึกษาเป็น Alumni และให้เข้าไป Activate เพื่อใช้งาน gmail โดยจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน ใส่ค่า mail สำหรับการกู้คืน และตั้งคำถามคำตอบกันลืมให้เรียบร้อย


  แจ้งเตือนผู้กระทำความผิด พรบ.คอมพิวเตอร์  
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา ๑๐ กำหนดว่าผู้ใดกระทําด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทํางานตามปกติได้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ


 • ขั้นตอนปฏิบัติ เมื่อนิสิตลืมรหัสผ่าน ...คลิกที่นี่.... 
 • คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนเรียน ...คลิกที่นี่....
 • แนะนำการใช้งานระบบฯ ได้ ...ที่นี่...
 • ขอความร่วมมือ...ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ในการใช้ระบบฯ ...คลิกที่นี่....
 • บุคลากรโปรดทราบ
  การใช้งานระบบสารสนเทศนิสิต
 • บุคลากรที่ประสงค์จะเข้าใช้งานระบบสารสนเทศนิสิต โปรดคลิก...ที่นี่...
 • ปฏิทินการศึกษา
  ภาคฤดูร้อน 2565 <<โปรดคลิก>>


   เวลาประมวลผล 0.259905099868774 วินาที [ .30 ]

   
   
  อา พฤ
          1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30      เวอร์ชัน 2.01.04 beta (16 กันยายน 2553) ออกแบบและพัฒนาโดย ฝ่ายสารสนเทศ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.