ข่าวประชาสัมพันธ์
นิสิตโปรดทราบ
การขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า และขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาล่าช้า สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา บางเขน
ประจำภาคปลาย 2563
 

นิสิตที่ประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า หรือขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาล่าช้า สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
โดยยื่นคำร้องที่ลิงค์ ทางขวามือ แบบฟอร์มรับคำร้องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า และขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาล่าช้า สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา บางเขน

เอกสารที่ต้องแนบประกอบ มีดังนี้
  การขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า
 1. คำร้องขอคืนสถานภาพนิสิตที่อนุมัติแล้ว
 2. คำร้องผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา (หากยังไม่มีการชำระเงิน)
 3. คำร้องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า บว.01 + KU 1
หมายเหตุ : ค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้าวันละ 50 บาท ไม่เกิน 1,000 บาท เริ่มคิดตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา (11 ม.ค.64)
คำนวณ ณ วันที่นิสิตยื่นคำร้องผ่านระบบ นิสิตสามารถชำระได้ผ่าน QR Code จากระบบสารสนเทศนิสิต
  การขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาล่าช้า
 1. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาล่าช้า บว.01 + KU 3
หมายเหตุ : ค่าเปลี่ยนแปลงรายวิชาล่าช้าวิชาละ 50 บาท นิสิตสามารถชำระได้ผ่าน QR Code จากระบบสารสนเทศนิสิต

***เมื่อนิสิตยื่นแบบฟอร์มรับคำร้องออนไลน์ (เฉพาะบัณฑิตวิทยาลัย) ภาคปลาย 2563 สำนักบริหารการศึกษาแล้ว
โปรดตรวจสอบ้อมูล หลังจากยื่นแบบฟอร์มฯ แล้ว 3 วันทำการ***


กำหนดการลงทะเบียนเรียนล่าช้า และเพิ่ม-ถอนบางรายวิชา ภาคปลาย 2563 สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศีกษา  
นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนล่าช้า เปลี่ยนแปลง เพิ่ม-ถอนรายวิชา ผ่านระบบได้ตั้งแต่ วันที่ 11 - 15 มกราคม 2564
วันที่ เวลากิจกรรม
   จ. 11 ม.ค.64    00.00 น. - 08.00 น. ลงทะเบียนได้แต่ยังไม่ปลดล็อครายวิชาที่มีเงื่อนไข
08:00 น. - 13:00 น. ปิดการลงทะเบียน เพื่อปลดล็อคเงื่อนไข (เฉพาะวิชาที่คณะแจ้งมาเท่านั้น)
ตั้งแต่ 13:00 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียนโดยไม่มีเงื่อนไข (เฉพาะวิชาที่คณะ ฯ แจ้งมาเท่านั้น)

หมายเหตุ วันที่ 11 มกราคม 2564 เริ่มคิดค่าปรับลงทะเบียนเรียนล่าช้า

แจ้งปัญหาการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย 2563  
นิสิตที่มีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 5 - 8 มกราคม 2564 สามารถแจ้งปัญหาได้ที่...

วิทยาเขต วัน เวลา หน่วยงาน เบอร์ที่ติดต่อได้
บางเขน อังคาร-ศุกร์ 10:00 น. - 16:00 น. สำนักบริหารการศึกษา
 • 02-1180110 ต่อ 8035 - 43
 • Facebook: @kuregistrar
 • กำแพงแสน อังคาร-ศุกร์ 10:00 น. - 16:00 น. กองบริหารการศึกษา กพส.
 • Website: https://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/v5/
 • Facebook: https://www.facebook.com/esdpsd
 • Line ID: https://line.me/R/ti/p/%40vvp8070s
 • บข. และ กพส. อังคาร-ศุกร์ 09:00 น. - 16:00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ 02-5620951-3
 • ปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ และ เครือข่าย (Helpdesk)กด 1 หรือ ต่อ 622541-3
 • ปัญหาด้านการลงทะเบียน (เฉพาะนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย) ต่อ 622988


 • กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ลงทะเบียนเรียน และพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
  ประจำภาคปลาย 2563 หลักสูตรภาษาไทย และ หลักสูตรนานาชาติ
   

  นิสิตสามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ลงทะเบียนเรียน และพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กำหนดการมีดังนี้

  ที่กำหนดการรายละเอียด
  1วันที่ 21 ธ.ค. 2563 – 3 ม.ค. 2564 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร
  (นิสิตที่พิมพ์ใบแจ้งหนี้ และชำระเงินผ่านธนาคาร ก่อน 2 วันทำการ จะสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บได้ตามวัน-เวลาที่กำหนด)
  2วันที่ 5 – 8 ม.ค. 2564ลงทะเบียนเรียน
  3วันที่ 11 ม.ค. 2564เปิดภาคการศึกษา และเริ่มคิดค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้า
   
  4วันที่ 11 – 15 ม.ค. 2564ลงทะเบียนเรียนล่าช้า
   
  5ตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. 2564พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน KU2
  (สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนภายในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษา)

  • นิสิตภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย ชำระเงิน และลงทะเบียนเรียนที่: https://stdregis.ku.ac.th/
  • นิสิตภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ ชำระเงิน และลงทะเบียนเรียนที่: https://inter-regis.ku.ac.th/
  • นิสิตโครงการภาคพิเศษ หลักสูตรไทย และนานาชาติ ชำระเงิน และลงทะเบียนเรียนที่: https://sp-regis.ku.ac.th/


 • Login เข้าระบบ ->คลิกเมนู รายงาน ->คลิก ใบแจ้งหนี้ [KU9] ->คลิก แสดงใบแจ้งหนี้ หรือ แสดง QR code

 • คำแนะนำสำหรับการพิมพ์แบบชำระเงินค่าลงทะเบียน (ใบแจ้งหนี้ [KU9])


 • การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย 2563  
  นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทุกชั้นปี สามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

  ช่องทาง วิธีการ การตรวจสอบผลการชำระเงิน
  1. ชำระผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร
  (มีค่าธรรมเนียม 10 บาท)
  พิมพ์ใบแจ้งหนี้ (KU9) / Bill payment ตรวจผลในวันรุ่งขึ้น
  2. ชำระผ่าน Mobile App ของธนาคารต่าง ๆ
  (ไม่มีค่าธรรมเนียม)
  QR code ตรวจผลได้ทันที่

  Login เข้าระบบ ->คลิกเมนู รายงาน ->คลิก ใบแจ้งหนี้ [KU9] ->คลิก แสดงใบแจ้งหนี้ หรือ แสดง QR code

 • นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาขาติ ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ที่ https://inter-regis.ku.ac.th/


 • คำแนะนำสำหรับการพิมพ์แบบชำระเงินค่าลงทะเบียน (ใบแจ้งหนี้ [KU9])

 • การพ้นสภาพของนิสิต  
  นิสิตที่พ้นสภาพการเป็นนิสิต เนื่องจากการถูกคัดชื่อออก/ลาออก/จบการศึกษา/อื่น ๆ จะไม่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศใด ๆ ได้

  สำหรับนิสิตที่ถูกคัดชื่อออก หากต้องการคืนสภาพการเป็นนิสิต ต้องดำเนินการดังนี้
  1. ติดต่อหน่วยงานเพื่อขอคืนสภาพการเป็นนิสิต
   ระดับการศึกษา วิทยาเขต หน่วยงาน
   นิสิตระดับปริญญาตรี บางเขน สำนักบริหารการศึกษา
   กำแพงแสน กองบริหารการศึกษา กพส.
   นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา บางเขน-กำแพงแสน บัณฑิตวิทยาลัย

  2. หากนิสิตพ้นสภาพ ไม่เกิน 6 เดือน
   เมื่อหน่วยงานปรับสถานภาพนิสิตเป็นปัจจุบันแล้ว นิสิตจะสามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้ตามปกติ
  3. หากนิสิตพ้นสภาพ เกิน 6 เดือน
   เมื่อหน่วยงานปรับสถานภาพนิสิตเป็นปัจจุบันแล้ว นิสิตยังไม่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้ตามปกติ จนกว่าจะดำเนิน 'Activate' รหัสบัญชี ครบทุกขั้นตอน

   การ Activate รหัสบัญชี
  1. https://accounts.ku.ac.th
  2. เลือกเมนูการยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล

   การเตรียมข้อมูล เพื่อดำเนินการ Activate
  1. รหัสบัตรประชาชน
  2. นามสกุลภาษาอังกฤษ สะกดให้ตรงกับในฐานข้อมูลที่เคยกรอกไว้ ถ้าไม่ตรงจะไม่พบข้อมูล
  3. รหัสนิสิต ไม่ต้องมี b หรือ g นำหน้า
  4. เลือก Type ให้ถูกต้อง นิสิตปัจจุบัน เป็น Student , นิสิตจบการศึกษาเป็น Alumni และให้เข้าไป Activate เพื่อใช้งาน gmail โดยจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน ใส่ค่า mail สำหรับการกู้คืน และตั้งคำถามคำตอบกันลืมให้เรียบร้อย


  แจ้งเตือนผู้กระทำความผิด พรบ.คอมพิวเตอร์  
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา ๑๐ กำหนดว่าผู้ใดกระทําด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทํางานตามปกติได้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ


 • ขั้นตอนปฏิบัติ เมื่อนิสิตลืมรหัสผ่าน ...คลิกที่นี่.... 
 • คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนเรียน ...คลิกที่นี่....
 • แนะนำการใช้งานระบบฯ ได้ ...ที่นี่...
 • ขอความร่วมมือ...ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ในการใช้ระบบฯ ...คลิกที่นี่....
 • บุคลากรโปรดทราบ
  การใช้งานระบบสารสนเทศนิสิต
 • บุคลากรที่ประสงค์จะเข้าใช้งานระบบสารสนเทศนิสิต โปรดคลิก...ที่นี่...
 • ปฏิทินการศึกษา
  ภาคปลาย 2563 <<โปรดคลิก>>


   เวลาประมวลผล 0.253201007843018 วินาที [ .10 ]

   
   
  อา พฤ
              1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 31              เวอร์ชัน 2.01.04 beta (16 กันยายน 2553) ออกแบบและพัฒนาโดย ฝ่ายสารสนเทศ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.