ข่าวประชาสัมพันธ์
นิสิตโปรดทราบ
กำหนดการลงทะเบียนเรียนล่าช้า และเพิ่ม-ถอนบางรายวิชา ภาคปลาย 2562  
นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนล่าช้า เปลี่ยนแปลง เพิ่ม-ถอนรายวิชา ผ่านระบบได้ตั้งแต่ วันที่ 9 -13 ธันวาคม 2562
วันที่ เวลากิจกรรม
   จ. 9 ธ.ค.62    00.00 น. - 08.00 น. ลงทะเบียนได้แต่ยังไม่ปลดล็อครายวิชาที่มีเงื่อนไข
08:00 น. - 13:00 น. ปิดการลงทะเบียน เพื่อปลดล็อคเงื่อนไข (เฉพาะวิชาที่คณะแจ้งมาเท่านั้น)
ตั้งแต่ 13:00 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียนโดยปลดล็อคเงื่อนไข (เฉพาะวิชาที่คณะ ฯ แจ้งมาเท่านั้น)


แจ้งปัญหาการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย 2562  
นิสิตที่มีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 3 - 6 ธ.ค. 2562 สามารถแจ้งปัญหาได้ที่...
วิทยาเขต วัน เวลา หน่วยงาน เบอร์ที่ติดต่อได้
บางเขน อังคาร-ศุกร์ 08:30 น. - 18:00 น. สำนักบริหารการศึกษา
 • 02-1180110 ต่อ 8035 - 43
 • Facebook: @kuregistrar
 • กำแพงแสน อังคาร-ศุกร์ 08:30 น. - 16:30 น. กองบริหารวิชาการและนิสิต
 • 034-341545-7 ต่อ 101,126
 • Facebook: https://www.facebook.com/esdpsd
 • Line ID: @vvp8070s
 • บข. และ กพส. อังคาร-ศุกร์ 08:30 น. - 16:30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ 02-5620951-3
 • ปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ และ เครือข่าย ต่อ 622541 , 622542 และ 622543
 • ปัญหาด้านการลงทะเบียน (เฉพาะนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย) ต่อ 622988, 622575 และ 622582


 • การพิมพ์ใบแจ้งหนี้ และการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย 2562  
  นิสิตสามารถพิมพ์แบบชำระเงินค่าลงทะเบียน (ใบแจ้งหนี้[KU9]) สำหรับภาคต้น 2562 ได้ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย. - 12 ธ.ค. 62
  นิสิตที่พิมพ์ใบแจ้งหนี้ และชำระเงินผ่านธนาคาร ก่อน 2 วันทำการ จะสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บได้ตามวัน-เวลาที่กำหนด

  *** ลงทะเบียนล่าช้า มีค่าปรับ เริ่มคิดค่าปรับ 9 ธ.ค. 62 เป็นต้นไป ***

  ระดับการศึกษา ภาค วิทยาเขต เว็บไซด์
  พิมพ์ใบแจ้งหนี้ (KU9) /
  ใบเสร็จรับเงิน (KU2)/ลงทะเบียนเรียน /
  เปลี่ยนแปลงเพิ่ม-ถอนรายวิชา
  นิสิตระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี ปกติ และ พิเศษ บางเขน-กำแพงแสน ระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา (https://isea.ku.ac.th/)  
  นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทุกชั้นปี ปกติ บางเขน-กำแพงแสน
  ระบบสารสนเทศนิสิต (https://stdregis.ku.ac.th/)
  นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทุกชั้นปี พิเศษ บางเขน-กำแพงแสน
  ระบบลงทะเบียนเรียนนิสิตโครงการภาคพิเศษ มก. (https://sp-regis.ku.ac.th/)

  Login เข้าระบบ ->คลิกเมนู รายงาน ->คลิก ใบแจ้งหนี้ [KU9] ->คลิก แสดงใบแจ้งหนี้

 • นิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา สามารถพิมพ์ใบแจ้งหนี้ [KU9] ภาคปลาย 2562 ได้ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. - 10 ธ.ค. 62

 • นิสิตปัจจุบัน ที่มีหนี้ค้างชำระ สามารถพิมพ์ใบแจ้งหนี้ [KU9] ภาคการศึกษาก่อนหน้า ได้ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย. - 12 ธ.ค. 62


 • คำแนะนำสำหรับการพิมพ์แบบชำระเงินค่าลงทะเบียน (ใบแจ้งหนี้ [KU9])

 • การพ้นสภาพของนิสิต  
  นิสิตที่พ้นสภาพการเป็นนิสิต เนื่องจากการถูกคัดชื่อออก จะไม่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศใด ๆ ได้ หากต้องการคืนสภาพการเป็นนิสิต ต้องดำเนินการดังนี้
  1. ติดต่อหน่วยงานเพื่อขอคืนสภาพการเป็นนิสิต
   ระดับการศึกษา วิทยาเขต หน่วยงาน
   นิสิตระดับปริญญาตรี บางเขน สำนักบริหารการศึกษา
   กำแพงแสน กองบริหารวิชาการและนิสิต กพส.
   นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา บางเขน-กำแพงแสน บัณฑิตวิทยาลัย

  2. หากนิสิตพ้นสภาพ ไม่เกิน 6 เดือน
   เมื่อหน่วยงานปรับสถานภาพนิสิตเป็นปัจจุบันแล้ว นิสิตจะสามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้ตามปกติ
  3. หากนิสิตพ้นสภาพ เกิน 6 เดือน
   เมื่อหน่วยงานปรับสถานภาพนิสิตเป็นปัจจุบันแล้ว นิสิตยังไม่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้ตามปกติ จนกว่าจะดำเนิน 'Activate' รหัสบัญชี ครบทุกขั้นตอน

   การ Activate รหัสบัญชี
  1. https://accounts.ku.ac.th
  2. เลือกเมนูการยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล

   การเตรียมข้อมูล เพื่อดำเนินการ Activate
  1. รหัสบัตรประชาชน
  2. นามสกุลภาษาอังกฤษ สะกดให้ตรงกับในฐานข้อมูลที่เคยกรอกไว้ ถ้าไม่ตรงจะไม่พบข้อมูล
  3. รหัสนิสิต ไม่ต้องมี b หรือ g นำหน้า
  4. เลือก Type ให้ถูกต้อง นิสิตปัจจุบัน เป็น Student , นิสิตจบการศึกษาเป็น Alumni และให้เข้าไป Activate เพื่อใช้งาน gmail โดยจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน ใส่ค่า mail สำหรับการกู้คืน และตั้งคำถามคำตอบกันลืมให้เรียบร้อย


  แจ้งเตือนผู้กระทำความผิด พรบ.คอมพิวเตอร์  
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา ๑๐ กำหนดว่าผู้ใดกระทําด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทํางานตามปกติได้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ


 • ขั้นตอนปฏิบัติ เมื่อนิสิตลืมรหัสผ่าน ...คลิกที่นี่.... 
 • คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนเรียน ...คลิกที่นี่....
 • แนะนำการใช้งานระบบฯ ได้ ...ที่นี่...
 • ขอความร่วมมือ...ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ในการใช้ระบบฯ ...คลิกที่นี่....
 • บุคลากรโปรดทราบ
  การใช้งานระบบสารสนเทศนิสิต
 • บุคลากรที่ประสงค์จะเข้าใช้งานระบบสารสนเทศนิสิต โปรดคลิก...ที่นี่...
 • ปฏิทินการศึกษา
  ภาคต้น 2562 <<โปรดคลิก>>


   เวลาประมวลผล 0.250720024108887 วินาที [ .40 ]

   
   
  อา พฤ
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31            เวอร์ชัน 2.01.04 beta (16 กันยายน 2553) ออกแบบและพัฒนาโดย ฝ่ายสารสนเทศ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.