ในการพิมพ์ใบแจ้งหนี้ เครื่องที่ใช้พิมพ์ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader ถ้ายังไม่ได้ติดตั้ง คลิก ดาวน์โหลด


ขั้นตอนการพิมพ์ใบแจ้งหนี้
หลังจากที่ Login เข้าระบบแล้ว ให้ทำรายการดังต่อไปนี้
1. คลิกเมนู รายงาน
2. คลิก ใบแจ้งหนี้ [KU9] จะได้หน้าจอดังรูปที่ 1

รูปที่ 1

3. คลิกเลือก ประเภทการลงทะเบียน ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2

4. คลิกปุ่ม "แสดงใบแจ้งหนี้" จะแสดงแบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน (BILL PAYMENT) โดยจะมี แท่ง BarCode ที่ท้ายใบแจ้งหนี้ ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3

5. คลิกเมนู File แล้วเลือกคำสั่ง Print หรือคลิกที่ไอคอน Print

6. ในการสั่งพิมพ์ฟอร์มใบแจ้งหนี้ จะต้องอยู่ในกระดาษแผ่นเดียวเท่านั้น และจะต้องใช้เครื่องพิมพ์ Laser